หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
นายบรรจง ทัดนุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ท้องถิ่นพัฒนา  ประชามีสุข"
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดเชตุพน
ผลิตภัณฑ์งานฝีืิมือคุณภาพเยี่ยม
โดยชาวตำบลเมืองเก่า
www.muangkhao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
ตำบลเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทย เมื่อ ๗๐๐ ปีมาแล้ว เป็นดินแดนแห่งความดีงาม อย่างยิ่งแต่ครั้งอดีต ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนความเจริญด้านอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี หนังสือไทยก็มีกำเนิด ณ ที่แห่งนี้ และในพื้นที่ของตำบลเมืองเก่าประกอบไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน วัดวาอาราม เจดีย์ต่างๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญ รุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันจึงได้นำมาเรียกเป็นชื่อตำบล จึงเรียกว่า “ตำบลเมืองเก่า”
ตำบลเมืองเก่าได้มีการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็น อบต.ชั้น ๔ (อบต.ขนาดเล็ก) เดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานเมื่อ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ และปัจจุบันนี้ได้ยกฐานะการจัดตั้งเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นขนาดกลาง
 
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๕๗.๑๖๓ ตารางกิโลเมตร ตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุโขทัย ระยะห่างจากอำเภอเมือง สุโขทัย ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย  
 
ประชากรทั้งหมด ๙,๙๖๓ คน

แยกเป็นชาย ๔,๙๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๖

แยกเป็นหญิง ๕,๐๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๔
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๗๔.๒๙ คน / ตร.กม.
จำนวนครัวเรือน ๓,๕๐๖ ครัวเรือน
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นที่นา และมีที่ติดกับ ป่าไม้ มีคลองแม่รำพันเป็นลำคลองสายหลัก
 
ราษฎรในเขต อบต. จำนวนประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยอาชีพหลัก คือ การปลูกข้าว ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีหมู่บ้านจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
 
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๙,๑๑
 
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒,๓,๘,๑๐
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านเพชรไฝ ๕๐๐ ๕๓๑ ๑,๐๓๑ ๔๐๕  
  บ้านนา ๗๙๗ ๘๕๐ ๑,๖๔๗ ๕๒๘
    บ้านเมืองเก่า ๑๙๒ ๒๐๑ ๓๙๓ ๒๗๐  
  บ้านวังตะคร้อ ๗๕๐ ๗๒๑ ๑,๔๗๑ ๖๓๖
    บ้านปากคลอง ๓๐๑ ๓๔๒ ๖๔๓ ๒๐๖  
  บ้านมนต์คีรี ๓๗๔ ๓๗๖ ๗๕๐ ๒๒๓
    บ้านวังวน ๕๔๓ ๕๓๒ ๑,๐๗๕ ๓๒๗  
  บ้านเชตุพน ๗๗๗ ๗๘๔ ๑,๕๖๑ ๔๖๔
    บ้านราวต้นเกลือ ๑๘๓ ๑๘๕ ๓๖๘ ๑๓๖  
๑๐   บ้านศรีชุม ๙๗ ๑๐๐ ๑๙๗ ๖๕
  ๑๑   บ้านวังใหม่เจริญสุข ๔๐๔ ๔๒๓ ๘๒๗ ๒๔๖  
    รวมทั้งสิ้น ๔,๙๑๘ ๕,๐๔๕ ๙,๙๖๓ ๓,๕๐๖
 
  เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
  รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙ โทรสาร : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙
สายตรงนายก
โทร ๐๘-๖๔๔๐-๖๙๐๕
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,579,654 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10