หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
นายบรรจง ทัดนุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ท้องถิ่นพัฒนา  ประชามีสุข"
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดเชตุพน
ผลิตภัณฑ์งานฝีืิมือคุณภาพเยี่ยม
โดยชาวตำบลเมืองเก่า
www.muangkhao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่า [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศจาก อบต.เมืองเก่า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 10 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 113 
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบ ITAS [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้ารา [ 24 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 138 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกส [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 127 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 128 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 134 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 146 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 138 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25 [ 11 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 139 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 143 
ประกาศจากอบต.เมืองเก่า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 193 
ประกาศจาก อบตเมืองเก่า เรื่องประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 186 
 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังน้ำขาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดสะพานหิน
  

 
 
 
สท0023.3/ว1367 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.1/ว1368 การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท 0023.1/ว1362 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว972 จัดส่งผลิตภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2562 ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3318 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1359 การจัดสรรเงินทุนกองทุนพระแม่ย่าเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3320 สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1358 หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 19 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว3319 สรุปผลการประชุม ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1355 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1354 ประชุมพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 9/2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3314 การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3315 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว3313 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 1-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 2-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1347 3-การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1351 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการกู้เงินฯและรายได้ที่จัดเก็บเองผ่านระบบ INFO [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.2/ว1349 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของพนักงานครูในสังกัด [ 17 ก.ย. 2562 ]     
สท0023.3/ว1344 ขอเลื่อนเวลาการอบรมและพัฒนาหลักสูตรผู้บริหาร โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 หลักสูตร : การบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน Platform - Based Management : PBM [ 16 ก.ย. 2562 ]   
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เมืองเก่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการท่องเที่ยว
  ด้านการคมนาคม
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  ด้านอาชีพและสินค้าOTOP
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านการแจกเบี้ยยังชีพ
เริ่มนับ วันที่ 4 ม.ค. 2555
 
การเปิดบัญชีรับเงินผู้สูงอายุ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 205  ตอบ 0  
ขอถนนและประปา(เชตุพน1) (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 285  ตอบ 0  
การร้องเรียน (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 247  ตอบ 0  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น (22 ม.ค. 2562)    อ่าน 255  ตอบ 0  
แผนพัฒนา4ปี (12 ส.ค. 2561)    อ่าน 285  ตอบ 0  
อบต.เมืองเก่ารับโอน พนักงาน นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) (11 พ.ค. 2561)    อ่าน 354  ตอบ 0  

 
แกะสลักพระพุทธรูปด้วยศิลา(หิน)
เรือโบราณ
เครื่องปั้นดินเผา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙ โทรสาร : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙
สายตรงนายก
โทร ๐๘-๖๔๔๐-๖๙๐๕
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,387,287 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10