หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
นายบรรจง ทัดนุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ท้องถิ่นพัฒนา  ประชามีสุข"
เขื่อนสรีดภงษ์
วัดเชตุพน
ผลิตภัณฑ์งานฝีืิมือคุณภาพเยี่ยม
โดยชาวตำบลเมืองเก่า
www.muangkhao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
1
2
3
4
5
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
         
         
 
แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     
ก่อสร้างสะพาน
     
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
     
ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     
ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งและซ่อมแซมไฟรายทาง
     
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ขยายเขตระบบประปา
     
ปรับปรุงและขุดบ่อน้ำตื้น
     
ปรับปรุง ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ
 
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและการพัฒนาครอบครัวในชุชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ คนชราคนพิการ ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง
     
ส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้
     
จัดเก็บข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และห่างไกล และห่างไกลยาเสพติด
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
 
แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันก่อนเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
     
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ
 
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
     
ส่งเสริมสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
     
อุดหนุน กศน. อำเภอเมืองสุโขทัยตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และกิจการลูกเสือชาวบ้าน
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ และระดับอุดมศึกษา
     
จัดประชุมครู ผู้ปกครองและตรวจเยี่ยมบ้านเด็กฯ
     
จัดหาและสนับสนุนวัสดุ, อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ , สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
     
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ ร.ร. ในเขตพื้นที่
     
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมสนับสนุน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติหรือวันสำคัญต่าง ๆ
     
ส่งเสริม สนับสนุนเนื่องในการจัดงานประเพณีต่างๆ
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
     
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่
     
ปรับปรุงและก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้และคาราวานแก้จน
     
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต และการตลาด
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการคาราวานแก้จน
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
     
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
     
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย ๖๔๒๑๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙ โทรสาร : ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๙
สายตรงนายก
โทร ๐๘-๖๔๔๐-๖๙๐๕
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,387,301 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10