หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
         
         
 
แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     
ก่อสร้างสะพาน
     
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
     
ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     
ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งและซ่อมแซมไฟรายทาง
     
ก่อสร้าง/ ปรับปรุง/ ขยายเขตระบบประปา
     
ปรับปรุงและขุดบ่อน้ำตื้น
     
ปรับปรุง ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ
 
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนและการพัฒนาครอบครัวในชุชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ คนชราคนพิการ ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง
     
ส่งเสริมสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้
     
จัดเก็บข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และห่างไกล และห่างไกลยาเสพติด
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
 
แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันก่อนเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ
     
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยหลังเกิดสาธารณภัยต่างๆ
 
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
     
ส่งเสริมสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
     
อุดหนุน กศน. อำเภอเมืองสุโขทัยตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการลูกเสือของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และกิจการลูกเสือชาวบ้าน
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ และระดับอุดมศึกษา
     
จัดประชุมครู ผู้ปกครองและตรวจเยี่ยมบ้านเด็กฯ
     
จัดหาและสนับสนุนวัสดุ, อุปกรณ์ , ครุภัณฑ์ , สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่างๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่
     
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ ร.ร. ในเขตพื้นที่
     
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมสนับสนุน และจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติหรือวันสำคัญต่าง ๆ
     
ส่งเสริม สนับสนุนเนื่องในการจัดงานประเพณีต่างๆ
 
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
     
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่
     
ปรับปรุงและก่อสร้างลานกีฬา / สนามกีฬา
 
 

         
         
 
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้และคาราวานแก้จน
     
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต และการตลาด
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
     
ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการคาราวานแก้จน
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
     
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร
     
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ
 
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
จำนวนผู้เข้าชม 2,066,575 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com