หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 อบต.เมืองเก่า ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
  
 
 
 
         
         
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด - ปิดน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ฝาย ประตูเปิด -ปิดน้ำ
     
การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ
 
แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาการระบายน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
 
 
 
         
         
 
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมไฟป่า
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติฯและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
     
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต อบต.
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเมืองเก่า
     
จัดทำแนวกั้นเขตที่กั้นสาธารณะประโยชน์
 
แนวทางการบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
     
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะและรณรงค์การคัดแยกขยะ
     
ศึกษาความเหมาะสมการออกแบบก่อสร้างที่ทำจัดขยะ
 
แนวทางการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
     
ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตท่องเที่ยว
     
ก่อสร้างหมู่บ้านวิถีไทยตามรอยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
แนวทางการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
     
ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ
     
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
 
 
 
         
         
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร
     
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.
     
ปรับปรุง/ก่อสร้าง สำนักงาน อบต. และปรับปรุงบริเวณโดยรอบเพื่ออำนวย
        ความสะดวกให้ผู้มาติดต่อราชการ
     
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และการบริการประชาชน
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
     
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานฯ
     
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชน
     
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
     
จัดส่งสมาชิก ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรมและ
     
ศึกษาต่อ ตามหลักสูตรของสถาบันต่างๆ
 
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
     
สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบล
     
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
     
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๕๕๙๔-๕๑๔๒
จำนวนผู้เข้าชม 2,029,937 เริ่มนับ 4 ม.ค. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com